https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

http://y5ohfr.juscap.com

http://en0lnz.mpgdzs.com

http://pelruh.gbvh.com.cn

http://0xkcqs.drexpo.cn

http://gpvhkw.ncebhyy.com

http://3k7rlh.xghuodai.com

http://9mtpi5.focuswz.com

http://gflqjf.fmcflagbag.com

http://tyv5ew.jyhd100.com

http://1vmtwt.tongweiedu.com

>>您当前的位置:首页 -> 原创 -> 今日网闻
中国平安“三村工程”落地宁夏同心
“五方联动”3年内带动500余户贫困户脱贫
2018-10-23 21:58:32   来源:宁夏新闻网

  DSC_4794.jpg

 签约。

 宁夏新闻网讯记者 祁瀛涛)9月27日,平安产险宁夏分公司与同心县人民政府签订“保险助推脱贫攻坚战略合作框架协议”,标志着中国平安“三村工程”落地宁夏,由政府、企业、保险、银行、贫困户“五方联动”开展的“同心县伊扬万头安格斯肉牛养殖产业扶贫项目”正式启动,未来3年内,将带动当地至少500余户建档立卡贫困户脱贫致富。

 平安产险团体事业群副总经理张天明表示,“本次在同心县‘五方联动’落地产业扶贫项目,是平安产险探索保险深度介入产业扶贫的又一次实践,通过贷款贴息,建立政府资金推动、平安产险撬动、银行贷款牵动、企业发展带动、合作社整体联动的联结机制,使扶贫资金顺畅运行,降低扶贫门槛,以‘资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业跟着市场走’为原则,激发建档立卡贫困户发展生产的内生动力”。

 此外,在贫困户日常生产过程中,平安产险将运用“保险+科技”的手段,提升扶贫效能,推出覆盖人、财、物的一揽子保险方案,降低参与产业扶贫的建档立卡贫困户的经营生产风险;同时,引入人脸识别、指纹识别、声纹识别等人工智能科技,确保信息的完整性和真实性,实现资金及保障的精准到户,提升贫困户生产意愿。在农产品销售环节,平安产险还将借助集团内外部电商服务平台,如壹钱包、好车主、金管家、本来生活等,打开扶贫农产品市场销路,将贫困户生产引入现代农业发展轨道,拓展贫困户增产增收空间。
 据悉,同心县是国务院1983年确定的重点扶贫开发县,也是2011年以来扶贫开发六盘山集中连片特殊困难地区61个核心贫困县之一,但其位处宁夏回族自治区中南部,牛、羊肉味道鲜美,具有发展清真牛羊肉加工业的优越条件。本次伊杨万头安格斯牛养殖项目,将扩大培育2500头澳大利亚进口安格斯肉牛, 采用公司+示范基地+贫困户的产业发展模式,通过企业带动500-1000户农民参与养殖。
 除宁夏同心县外,平安产险已经在贵州台江、内蒙古乌兰察布、湖北、河南、四川、甘肃、云南、重庆等全国多个地区落地产业扶贫项目,累计撬动免息免担保贷款超过1亿元,挂钩建档立卡贫困户逾万人。


 DSC_4574.jpg

 签约现场。

DSC_4872.jpg

 产业扶贫示范园。

【编辑】:祁瀛涛
【责任编辑】:杨晓秋
【宁夏手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信nxp到10658000/10655899/10628889】
宁夏日报报业集团 宁夏新传媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812 合作洽谈:0951-6031787
互联网新闻信息服务许可证号:6412017001 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号
新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号
工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004
法律顾问:言成律师事务所 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190
华严寺 江苏浦口区星甸镇 开原市 求是新村 丰城市工业园
西山水库 黄沙港镇 烟台街道 昆明高新技术产业开发区 奈曼旗
早点加盟项目 早点连锁加盟 湖北早餐加盟 东北早餐加盟 五芳斋早点怎样加盟
北京早点小吃培训加盟 动漫加盟 早餐类加盟 春光早点加盟 早餐的加盟
上海早点加盟 早餐包子加盟 早餐加盟店 山东早点加盟 早餐包子店加盟
早餐免费加盟 中式早点加盟 移动早点加盟 书店加盟 包子早餐加盟