https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

http://z93kyn.taxi-dreux.com

http://9vgl5f.ganghuagas.com

http://vky7vc.dsstrc.com

http://s95c4n.aksgk.com

http://4zqcrd.molokai50.com

http://2yomog.gdhuaxi.com

http://25tedt.si-dol.com

http://kibyal.gpbhatia.com

http://uq1wwn.rqyyt.com

http://7p97wj.ywetong.com

新华网 正文
“学习宣传贯彻党的十九大精神”主题征文启事
2018-10-23 09:00:00 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 为深入学习宣传贯彻党的十九大精神,鼓励广大党员干部群众努力掌握党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义,引导广大党员干部群众把思想统一到党的十九大精神上来,把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来,中共中央组织部党员教育和干部测评中心、中共中央组织部党建研究所(党建研究杂志社)、党建读物出版社、中国组织人事报社、人民网、新华网联合举办“学习宣传贯彻党的十九大精神”主题征文活动。

 一、征文内容

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“学习宣传贯彻党的十九大精神”为主题,以生动笔触抒写党的十八大以来身边发生的可喜变化和感人故事,以真情实感抒发对以习近平同志为核心的新一届中央领导集体的拥护信赖、对习近平总书记的忠诚爱戴,以理论视角交流研讨对党的十九大提出的重要思想、重要观点、重大论断、重大举措的认识理解,以鲜活故事展现广大党员干部以新气象新作为学习宣传贯彻党的十九大精神的生动案例和良好风貌。

 二、征文对象

 全国党员干部群众既可以个人名义参加,也可以多人联名参加,联名参加的须注明执笔人,同时鼓励以单位党组织名义参加。

 三、征文要求

 1、政治立场鲜明。文章内容立场坚定、观点正确,与党的十九大精神保持高度一致,与习近平新时代中国特色社会主义思想保持高度一致,与新修订的党章保持高度一致。

 2、重点内容突出。每篇文章聚焦一个主题,抓住重点关键,深入解读内涵、精准把握外延,说理透彻,文风鲜活,文字精炼,弘扬主旋律,传播正能量。

 3、文章体裁适当。理论研究、观点研讨、评论、杂文、经验交流、通讯、散文等均可。涉及人物和事件必须实事求是,杜绝虚构。理论研究文章一般4500字左右;观点研讨文章一般3000字左右;评论、杂文、经验交流、通讯、散文一般1500字左右。

 4、文章必须原创。严禁抄袭粘贴,文责自负。

 四、作品使用

 征文优秀作品将在《党建研究》、《中国组织人事报》、共产党员网、全国党员干部现代远程教育网、党建研究网、人民网、新华网、共产党员微信易信等发表。在网络媒体发表的文章均不发放稿费。

 五、奖励方式

 征文活动结束后,主办单位将邀请专家评选优秀征文,设置一等奖10名,奖励价值1000元的书籍;二等奖20名,奖励价值500元的书籍;三等奖50名,奖励价值300元的书籍。奖品书籍由党建读物出版社提供。

 六、投稿方式

 征文时间2018-10-23开始至2018-10-23结束。请作者登录共产党员网(www.12371.cn),点击进入“学习宣传贯彻党的十九大精神主题征文投稿”界面,按照提示操作程序,在线提交稿件,征文须注明作者姓名、工作单位、联系电话、邮箱地址等真实信息;也可将文章邮寄到中国组织人事报社(地址:北京市东城区和平里中街7号,邮编:100013),请在邮寄信封上面注明“学习宣传贯彻党的十九大精神征文”字样。

                      中共中央组织部党员教育和干部测评中心
                      中共中央组织部党建研究所(党建研究杂志社)
                      党建读物出版社
                      中国组织人事报社
                      人民网
                      新华网
                            2018-10-23

点击查看专题
点击查看专题

+1
【纠错】 责任编辑: 白羽
新闻评论
加载更多
小火车展看“纽约”
小火车展看“纽约”
菲律宾手工开矿人生活实录
菲律宾手工开矿人生活实录
航拍重庆奉节小寨天坑
航拍重庆奉节小寨天坑
叶色斑斓
叶色斑斓
?
010020020110000000000000011111721297502251
容桂汽车 沙垌镇 观光市场 乌石村 江苏惠山区堰桥镇
银川乡 兰新线 中庆居委会 南百高速 碧涌镇
特色早餐店加盟 早点面条加盟 早餐粥车 投资加盟店 早餐行业加盟
特色早点加盟店排行榜 我想加盟早点 早餐加盟哪个好 特色早点加盟店排行榜 爱心早餐加盟
早餐 加盟 包子早餐加盟 早餐饮品加盟 北京早点小吃培训加盟 连锁店加盟
天津早点加盟车 传统早餐店加盟 早点招聘 特色早点加盟店 早餐馅饼加盟