https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

http://b80qjg.gmcproshot.com

http://t8v8nn.yyesl.com

http://lngbzp.yohumall.com

http://j7wvex.joytamil.com

http://kdoclm.daleselves.com

http://ijud92.zs-hengye.com

http://noh0og.toteach.cn

http://rtuhir.shtrgtr.com

http://luvoqq.obesipatia.com

http://b7vuw7.desunda.com

首页 > 时尚生活 > 首页健康 > 健康 > 正文

宝宝夜间磨牙就要吃驱虫药?“老方子”也有失灵的时候!

超变合击 结果表明,这批项目总体进展顺利,阶段性成果丰硕,产生较大社会影响。

过去老人家常说“夜间磨牙,肚里虫爬”,孩子晚上总是磨牙,肯定是因为肚子里有蛔虫了,这个习以为常的定论在很多家长心中也是根深蒂固的存在。

5岁的佳佳最近晚上睡觉时总是频繁的磨牙,牙齿咬得咯吱咯吱响,佳佳妈按照小时候管用的“老方子”给佳佳吃驱虫药。虽药已下肚,可是磨牙状况并不见好,虫子也没驱出来,难道是“老方子”失灵了?带着这样的疑问佳佳妈决定带着佳佳到株洲市中心医院找专家好好瞧瞧!

接诊佳佳的是儿童保健科主任文湘兰,听了佳佳妈的描述,文主任说有的儿童晚上入睡后,下颌骨仍在运动,上下颌牙齿相互摩擦,产生刺耳的声音,医学上称之为夜磨牙症。

小儿夜间磨牙多发生在4—6岁的儿童,夜磨牙在熟睡时发生,自己并不察觉,也无法控制。很多家长遇到宝宝夜间磨牙,条件反射的认为肯定是孩子肚子里有蛔虫了。其实,孩子磨牙的原因有很多,家长们一定要分清情况!

如果怀疑患有磨牙症的孩子肚子里有蛔虫,也不能仅凭借磨牙症状就盲目给孩子使用驱虫药物。最好是到医院做个检查,在医生的指导下用药更为稳妥。而且,现在人们的卫生条件大大改善,寄生虫早已不是引发磨牙的首要原因。

宝宝磨牙有哪些原因?

宝宝夜间磨牙除了肠道寄生虫外,还有以下几种原因:

1.宝宝消化功能紊乱

如果宝宝晚餐吃得过饱或太晚,在睡觉时胃肠道就无法休息,不得不继续工作以确保能将宝宝胃里的食物消化掉,就可能引起孩子不自觉地磨牙行为。

2.宝宝营养不良

新鲜蔬菜为宝宝的生长发育提供了大量的维生素和微量元素,挑食的宝宝不爱吃蔬菜会导致营养不均衡,也会导致孩子在睡眠期间面部咀嚼肌的不由自主收缩,牙齿便来回磨牙。

3.精神过度紧张

临睡前,如果宝宝处于紧张、激动或是恐惧等亢奋状态时,神经系统可能无法很快平静,也会发生睡觉时磨牙的情况。

4.牙齿发育不良

牙齿替换期间,如果孩子患了佝偻病、营养不良、先天性个别牙齿缺失等,使牙齿发育不良,上下牙接触时会发生咬合面不平,也是夜间磨牙的原因。

5.不良的睡觉姿势

有的宝宝睡姿不正确,睡觉时候咀嚼肌受到压迫也可能出现异常的收缩,还有的宝宝喜欢闷在被子里睡觉,缺氧的情况下更可能引起磨牙。

6.神经系统发生疾病

咀嚼肌就是由神经系统控制的,神经系统出现病变对磨牙有直接的影响,如:精神运动性癫痫、癔病等等。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:杨胜兰
上一页 1 2下一页
相关阅读
关键词: 磨牙 驱虫
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

财富名城 银宝湖乡 金科苑 新山村 红顶乡
土门新市场 大经厂 木绒 中湖乡 巨化
早餐加盟费用 书店加盟 江西早点加盟 早点工程加盟 酸奶加盟
特色小吃早点加盟 早餐饮品加盟 早餐加盟网 早餐加盟网 书店加盟
全球加盟网 早点连锁加盟店 早餐加盟网 早餐粥加盟 亿家乐早餐加盟
加盟早点 健康早餐店加盟 早餐加盟什么好 早餐粥车 四川早点加盟