https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

http://rfsthk.uyjyfu.com

http://zrzngy.yoguoshu.com

http://9fxckh.tatytrade.com

http://oh0rur.2688touzi.com

http://6g01gi.iphacts.com

http://x1000c.tanstmail.com

http://7nf2cu.joytamil.com

http://a65z86.crc2102.com

http://nq6tgy.sdgaccel.com

http://6natmz.desunda.com

logo logo

违法不良信息举报:0917-2905835 邮箱:bjnews@163.com
互联网新闻信息服务许可证号:61120180004
奇迹私服发布网 具体费用根据车型以到店核算为准。

宝鸡网上有害信息

微博

微博

微信

微信

APP

APP

首页 > 省内 > 正文

陕西省委组织部发布一批省管干部任职公示

时间:2018-10-23 08:27:12   

根据有关规定,经研究同意,现将以下拟任或拟提名人选的有关情况予以公示。

肖西亮,男,1963年3月生,河南郑州人,1985年10月入党,1982年2月参加工作,中央党校大学学历、法律硕士。现任西安市政府党组成员,市公安局局长、党委书记,拟为西安市政府副市长人选。

韩宏琪,男,1967年11月生,陕西淳化人,1986年3月入党,1984年5月参加工作,中央党校研究生学历。现任咸阳市秦都区委书记,拟为咸阳市政府副市长人选。

杨武民,男,1969年8月生,陕西大荔人,1991年8月入党,1988年7月参加工作,省委党校研究生学历。现任渭南市发改委主任、党组书记,拟为渭南市政府副市长人选。

陈振江,男,1963年4月生,山东郓城人,1984年3月入党,1985年7月参加工作,全日制大学学历、农学学士。现任蒲城县委书记,拟为渭南市人大常委会副主任人选。

屈占权,男,1968年5月生,陕西定边人,1995年6月入党,1990年7月参加工作,全日制大学学历、文学学士。现任省国资委人事处(党委组织部)处长,拟为汉中市政府副市长人选。

郑小东,男,1965年2月生,湖北十堰人,1990年1月入党,1985年7月参加工作,全日制大学学历、文学学士,在职研究生学历,高级讲师。现任平利县委书记,拟为安康市人大常委会副主任人选。

邓峰彬,男,1974年2月生,陕西扶风人,2000年2月入党,1991年7月参加工作,在职大学学历、法律硕士。现任省法院办公室主任,拟任省司法厅纪检组组长、党组成员。

谢京帅,女,1963年12月生,陕西子长人,1979年12月入党,1981年1月参加工作,中央党校研究生学历。现任汉中市委常委、副市长,拟任省委巡视组组长。

张文禄,男,1965年7月生,陕西乾县人,1985年6月入党,1985年7月参加工作,中央党校研究生学历。现任省直机关工委宣传部部长,拟任省委巡视组副厅级巡视专员。

王彦平,男,1969年11月生,山东潍坊人,1991年5月入党,1991年8月参加工作,全日制大学学历、文学学士。现任省委统战部党外知识分子工作处(新的社会阶层人士工作处)处长,拟为省中华职业教育社秘书长人选。

王麟,男,1967年2月生,安徽亳州人,1994年6月入党,1988年7月参加工作,全日制大学学历、法学学士,在职研究生学历、法学博士,教授。现任西北政法大学副校长、党委委员,省人大常委会法制工作委员会委员,拟为省法院副院长(正厅级)、审判委员会委员人选,任省法院党组成员。

焦玉珍,女,1964年8月生,河南巩义人,1986年5月入党,1987年7月参加工作,全日制大学学历、法学学士,在职法律硕士。现任省法院行政审判庭庭长、审判委员会委员,拟为省法院审判委员会专职委员人选。

党广锁,男,1969年3月生,河南南阳人,1992年4月入党,1993年7月参加工作,全日制大学学历、法学学士,在职法律硕士。现任省检察院西安铁路运输分院检察长,拟为省检察院副检察长(正厅长级)、检察委员会委员人选,任省检察院党组副书记。

邢志坚,男,1970年6月生,安徽灵璧人,2000年5月入党,1993年7月参加工作,全日制大学学历、法学学士,在职高级管理人员工商管理硕士。现任省检察院民事检察处处长、检察委员会委员,拟为宝鸡市检察院检察长人选。

马月逢,男,1976年5月生,陕西西安人,1997年12月入党,1998年7月参加工作,全日制大学学历、文学学士。现任省政府办公厅综合一处处长,拟为省政府办公厅专职副主任人选,任省政府办公厅党组成员。

程光明,男,1968年5月生,湖北郧西人,1988年5月入党,1984年10月参加工作,在职研究生学历。现任省委组织部企业干部处(省国有企业领导班子建设办公室)处长,拟为省政府督查专员人选。

吴鹏翔,男,1972年7月生,陕西子洲人,1990年8月入党,1994年7月参加工作,全日制大学学历、法学学士,省委党校研究生学历。现任省政府办公厅人事办公室副主任(正处级),拟为省政府督查专员人选。

辛海波,男,1962年7月生,陕西商洛人,1985年6月入党,1982年10月参加工作,中央党校研究生学历。现任省监狱管理局副政委、党委委员,拟任省监狱管理局政委、党委副书记。

张育奎,男,1971年12月生,陕西泾阳人,2005年5月入党,1993年8月参加工作,全日制大专学历,在职大学学历,工程师。现任省环保厅人事处处长,拟为省环保厅副厅长人选,任省环保厅党组成员。

王永儒,男,1964年7月生,陕西西安人,1992年11月入党,1984年7月参加工作,在职大学学历、法学学士。现任省灌溉排水与水利水电发展中心主任,拟为省水利建设管理局局长人选。

余立平,男,1979年9月生,江西临川人,1998年12月入党,1999年7月参加工作,全日制大学学历、工学学士,在职研究生学历、工商管理硕士。现任省政府办公厅人事办公室副主任(正处级),拟为省卫计委副主任人选,任省卫计委党组成员。

曹辉,男,1964年9月生,陕西西安人,1990年6月入党,1982年9月参加工作,全日制大学学历、工学学士,讲师。现任省政府外事办公室(省政府侨务办公室)人事处处长,拟为省友协专职副会长人选。

张王平,男,1976年11月生,陕西洛川人,1996年6月入党,1994年7月参加工作,省委党校研究生学历。现任省体育局办公室主任,拟为省体育局副局长人选,任省体育局党组成员。

范京道,男,1965年7月生,陕西蒲城人,1985年9月入党,1988年7月参加工作,全日制大学学历、工学学士,在职研究生学历、工学博士,正高级工程师。现任陕西煤业化工集团有限责任公司总经理助理,拟为陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理人选。

张文琪,男,1968年1月生,河北保定人,1994年6月入党,1991年11月参加工作,全日制大专学历,中央党校大学学历、工程硕士、高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师。现任陕西建工集团有限公司(华山国际工程公司)副总经理、党委常委,拟为陕西建工集团有限公司(华山国际工程公司)董事、总经理人选,任陕西建工集团有限公司(华山国际工程公司)党委副书记。

杨杨,男,1971年12月生,陕西神木人,2001年3月入党,1991年1月参加工作,中央党校大学学历。现任西部机场集团有限公司总经理助理、办公室主任,拟为西部机场集团宁夏机场有限公司副总经理人选,任西部机场集团宁夏机场有限公司党委委员。

闫三选,男,1963年12月生,陕西韩城人,1985年5月入党,1985年7月参加工作,全日制大学学历、哲学学士,在职公共管理硕士。现任省政府法制办副主任、党组成员,拟为秦农银行监事长人选,任秦农银行党委委员、副书记。

刘光明,男,1968年1月生,陕西周至人,2010年7月入党,1990年7月参加工作,全日制大学学历、经济学学士,在职经济学硕士,高级经济师。现任省金融办金融服务处处长,拟为秦农银行副行长人选,任秦农银行党委委员。

初卫东,男,1973年3月生,山东菏泽人,2002年6月入党,1993年12月参加工作,在职研究生学历、高级管理人员工商管理硕士,高级经济师。现任省联社人力资源部总经理,拟为省联社副主任人选,任省联社党委委员。

陈琪,女,1972年11月生,河南郑州人,1994年6月入党,1994年7月参加工作,全日制大学学历、工学学士,在职法学硕士,高级工程师。现任西安理工大学党委常委、组织部部长,拟任西安建筑科技大学党委委员、常委、纪委书记。

王海燕,男,1965年10月生,山东单县人,1984年10月入党,1990年4月参加工作,全日制研究生学历、工学硕士,在职研究生学历、工学博士,教授。现任西北工业大学研究生院常务副院长(正处级),拟为陕西科技大学副校长人选,任陕西科技大学党委委员。

王辉强,男,1971年5月生,河南陕县人,1991年4月入党,1995年7月参加工作,全日制大学学历、工学学士,在职工程硕士,副教授。现任西安工业大学党委委员、组织部部长、党校副校长,拟任西安科技大学党委委员、纪委书记。

程永清,男,1968年3月生,陕西乾县人,1993年7月入党,1990年7月参加工作,全日制大专学历,在职大学学历、法学学士,高级工程师。现任西安石油大学人事处处长,拟为西安石油大学副校长人选,任西安石油大学党委委员。

殷永建,男,1974年5月生,陕西咸阳人,1996年3月入党,1997年7月参加工作,全日制大学学历、工学学士,在职工程硕士,高级工程师。现任西安工程大学党委委员、人事处处长,党委组织部副部长,拟为西安工程大学副校长人选。

宁焕侠,女,1964年2月生,陕西西安人,1993年7月入党,1987年7月参加工作,全日制大学学历、历史学学士,在职研究生学历、文学硕士。现任省妇女联合会组织部部长,拟任西安邮电大学党委委员、纪委书记。

王菊霞,女,1965年5月生,陕西合阳人,1992年3月入党,1986年7月参加工作,全日制大学学历、理学学士,在职研究生学历、工学博士,教授。现任渭南师范学院教务处处长、统战部部长、教师工作部部长,拟为渭南师范学院副院长人选,任渭南师范学院党委委员。

薛楠,男,1965年10月生,陕西韩城人,1985年6月入党,1988年9月参加工作,全日制大学学历、工学学士。现任渭南市政府秘书长、党组成员,市政府办公室党组书记,拟任渭南技师学院党委书记。

广大干部群众对公示对象如有意见,可通过来信、来电、来访等形式,向省委组织部反映。

公示时间:2018-10-23至2018-10-23

来信地址:西安市雁塔路南段10号陕西省委1号综合办公楼0437号

邮编:710054

受理电话:(029)12380

63905600(传真)

举报网址:Shx12380.gov.cn

短信受理:13991212380  

中共陕西省委组织部

2018-10-23

  (来源:陕西党建网)


编辑:王可

推荐阅读

更多

特别推荐

关闭
信周坑 造船厂 牛寨乡 步星 绍兴道盛瑞公寓
风雅园北 瓦垄乡 河北丰润区丰润镇 西红门三村 怀化县
早点加盟好项目 新尚早餐加盟 天津早点加盟有哪些 早点加盟项目 特色早餐店加盟
绿色早餐加盟 传统早餐店加盟 早餐类加盟 早餐行业加盟 早点面条加盟
早点加盟店10大品牌 早点加盟店10大品牌 凡夫子早餐加盟 山东早点加盟 便民早点加盟
加盟早点店 早餐包子店加盟 早餐面馆加盟 清真早点加盟 早点加盟网