https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

http://f9rbj9.yohumall.com

http://p9tdfr.cnguangtai.com

http://jlhfzb.spreshape.com

http://pbf7lx.synhorn.com

http://nrnr7l.cdlinghang.com

http://xbx799.ynieb.com

http://b7dtxt.urfatl.com

http://nz9npz.shuttergut.com

http://dzjt7n.ntdjgm.com

http://t9xhbf.bhxwjy.com

新华网首页 时政 国际 财经 高层 理论 论坛 思客 信息化 房产 军事 港澳 台湾 图片 视频 娱乐 时尚 体育 汽车 科技 食品
科技
首 页互联网+E 言堂微观察I 解码思享+创业邦5G时代

滚动新闻

E言堂

苹果价高 国产手机“稳了”?

苹果新品发布会推出三款新手机,其中最贵的iPhone XS Max 512GB售价12799元,再创新高。缺乏惊喜的苹果新品发布,让苦苦追赶的国产手机品牌少了几分焦虑。

思享+

任何保护主义、封闭主义都是暂时的,开放与合作已成为全球大趋势。[详细]

百度总裁张亚勤:

1.85王者 习近平总书记带领全党坚持把人民的利益摆在至高无上的地位,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,继往开来,终将使中华民族以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

开放与合作是人工智能时代全球大势

开放与合作是人工智能时代全球大势
+
 • 热 点
 • 电 商
 • 家 电
 • 手 机
 • 智 造
 • 互联网
 • 通 信
 • 机 械
 • 探 索
 • 公 司
 • 中国第九次北极科学考察队凯旋抵沪

  中国第九次北极科学考察队完成历时69天的考察,于26日乘坐“雪龙号”极地科学考察船凯旋归国,顺利返回位于上海浦东的中国极地考察国内基地码头。

  2018-10-23
 • 记者手记:在北极的“出行”体验

  北极冰天雪地,赴北极科考怎么去?抵达北极开展海冰作业、浮标布放等任务时,怎么上冰?怎么搬运设备?在自然资源部组织的中国第九次北极科学考察中,记者有幸跟随考察队体验了北极独特的几大出行方式。

  2018-10-23
 • 专访:北极科考圆满收官 为极地事业发展夯实基础

  中国第九次北极科学考察队日前已结束全部科考作业。这是自然资源部成立后组织实施的第一次极地考察,是完善北极观测网、开展北极业务化观/监测的重要航次。

  2018-10-23
 • 交通部:鼓励加大夜间合规运力投放

  昨日,交通运输部新闻发言人吴春耕在例行发布会上介绍,9月5日起开展的网约车平台公司安全专项检查,目前已有初步成果,各平台主要问题集中在安全隐患问题巨大、应急管理基础薄弱效能低下、非法营运问题突出等9方面。

  2018-10-23
 • 电子商务法给电商戴上“紧箍”

  备受关注的电子商务法经十三届全国人大常委会第五次会议表决通过,将于2018-10-23起正式施行。9月25日,中国消费者协会结合电子商务领域有关投诉情况和部分案例,对新出台的电子商务法的亮点进行解读,方便消费者及时掌握了解,更好维护权益。

  2018-10-23
 • 夯实产业基础 共筑网安防线

  成都高新区相关负责人认为,随着新技术的发展,传统的网络边界正在改变,网络安全成为护航以新技术为特征的新经济健康发展的重要盾牌,新经济产业与网络安全产业的融合发展成为一大趋势。注重产业生态培育,发挥成都电子信息产业的优势,成都高新区不断补齐增强产业生态链,着力培育完善网络安全产业生态圈。

  2018-10-23
 • AI前景虽好,还需理性认识现实

  “此番同传风波之所以引发如此高的关注,重要原因之一在于机器翻译的真实效果破灭了人们的想象。正因为公共舆论场上对人工智能的渲染过于强烈,才使一些人产生了不切实际的期待。”

  2018-10-23
 • 磁浮,或是又一张与高铁齐名的国家名片

  我国高速铁路通车里程已达2.5万公里,八纵八横路网规划开始进入收尾阶段。后高铁时代,我国轨道交通的发展方向是什么?

  2018-10-23
 • 自供电可穿戴心脏传感器“首秀”

  英国《自然》网站27日发表的一项电气工程研究,报告了第一款能在弯曲情况下保持稳定运行的自供电可穿戴心脏传感器,其可作为各种自供电柔性电子设备的开发模板。

  2018-10-23
 • NASA“三级跳”:空间站、月球、火星

  作为回应,NASA向国会提交了一项计划,旨在重振其长期坚持的目标并明确努力方向。这项“国家太空探索运动”希望通过载人和机器人任务,在对地球、其他星球乃至整个宇宙的探索中,扩大认知经验和科学发现的边界。

  2018-10-23
 • 预防青少年网络沉迷刻不容缓

  唯利是图无法成为令人尊重的企业,漠视责任终究会受到法律严惩。但就目前来看,面对屡见不鲜的诱导青少年网络成瘾行为、不断发展的互联网产品形态,监管的提升仍然有较大空间。多方发力、齐抓共管,方能让青少年远离网络沉迷的陷阱。

  2018-10-23
 • 5G商用在路上

  5G端到端商用系统、5G远程驾驶、5G无人机、5G载人驾驶、5G切片视频、5G未来课堂……在26日北京召开的2018年中国国际信息通信展览会上,来自国内外的约400家企业纷纷“盛装亮相”,集中展示信息通信业的前沿技术及其与经济社会各领域的深度融合。

  2018-10-23
 • 联通探索5G创业行业应用 携手德勤发布《5G重塑行业应用白皮书》

  在中国国际信息通信展期间,中国联通携手德勤中国,共同发布了《5G重塑行业应用白皮书》,从技术成熟度、商业场景、风险投资等多角度探索如何加快基于5G的创新行业应用。

  2018-10-23
 • 朝阳停车与摩拜单车签署合作协议

  日前,北京朝阳停车管理有限公司与北京摩拜科技有限公司签署合作协议,共同推进朝阳区共享单车管理计划。研究报告显示,在北京中心城区,朝阳区的共享单车使用用户数最多,用户需求量最大,车辆周转率和活跃度也是最高的。

  2018-10-23
 • 联想抢发5G手机 全面发力智能物联

  随着5G商用进入冲刺阶段,各大手机商都在磨刀霍霍争抢5G手机首发。在昨日的2018联想创新科技大会上,联想集团董事长兼CEO杨元庆高调推出5G手机。作为该公司年度最重磅的科技盛宴,联想集团释放出大步迈向智能物联的信号。

  2018-10-23
 • 交通部:网约车平台存九大问题

  昨天,交通运输部相关负责人通报了近期对网约车平台公司进行入驻式检查的相关情况。整改期间,我国部分地区存在打车难问题,但没有大面积显现,交通运输部将引导各地巡游车企业增加夜间运力投入。

  2018-10-23
 • 互联网如何助中国制造走向“智造”

  随着我国劳动力等要素成本上升,以及全球贸易保护主义抬头,中国制造正面临诸多严峻挑战。”国务院参事陈全生说,应推动制造业和互联网深度融合,让制造业“插上互联网的翅膀”,以解决产能过剩等问题。

  2018-10-23
 • 北冰洋成全球海洋酸化“放大镜”

  航程12000多海里,执行我国第九次北极科学考察的“雪龙”号9月26日回到母港——位于上海的中国极地中心码头。在本次科考中,科考队以“雪龙”号为平台,围绕海洋酸化等热点问题,进行了深入全航程监测。

  2018-10-23
 • 航天科技集团发布未来三年商业航天计划

  未来三年,中国航天科技集团将在发射服务以及通信、导航、遥感卫星等优势领域陆续开展商业实践探索,重点推动商业发射服务和以全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统、高景一号商业遥感卫星星座等为代表的卫星应用产业。

  2018-10-23
 • 中国空间站计划实施13次飞行任务

  中国载人航天工程办公室副主任林西强26日透露,我国正在建设的空间站舱内、舱外均可支持开展空间应用,而且应用载荷可在轨更换。仅从首次入轨携带规模看,相比天宫二号空间实验室提升10倍以上。

  2018-10-23
 • 深度学习算法“解密”脑活动

  英国《自然·医学》杂志25日在线发表的一项研究,报告了一种可以分析四肢瘫痪患者大脑活动的深度学习算法。该算法已被用于向患者的前臂肌肉传递电刺激,从而恢复瘫痪肢体的功能性运动。

  2018-10-23
 • 天宫二号将在轨飞行至2019年7月

  记者在26日于北京举办的载人航天工程应用成果情况介绍会上获悉,经天宫二号空间实验室运营管理委员会研究决定,天宫二号将在轨飞行至2019年7月,之后受控离轨。

  2018-10-23
 • 通信展5G练兵

  昨日召开的“2018年中国国际信息通信展览会”(以下简称PT展),成为5G商用前最大规模的5G练兵场,各种花式5G体验轰击观众们的眼球。中国移动在“5G创新和发展”展区展示了5G新型网络架构和新能力、5G基础设施建设等应用情况。

  2018-10-23
 • 雪龙船 破冰归来

  本航次的考察与国际大型极地考察和研究计划相配合,大气探空、海冰物质平衡和上层海洋剖面等观测数据将与国际计划共享。船上环境室内热、室外寒冷,队员工作时穿较多衣物,作业时出汗多,室内通风不佳容易引起真菌感染、过敏、皮炎等症状。

  2018-10-23
 • “国家太空实验室”如何建

  在天宫二号圆满完成两年在轨设计寿命之际,9月26日载人航天工程应用成果情况介绍会在北京召开,中国载人航天工程多位专家介绍了中国空间站的建设进度,以及空间站作为“国家太空实验室”的具体作用。

  2018-10-23
 • 学会“像科学家一样思考”

  所谓科学素养,指的是具备基本的科学知识、运用科学方法的能力、掌握科学思维和科学思想,以及运用科学技术处理社会事务、参与公共事务的能力。普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法,人人都成为科学共同体的一分子,才能让科学素养成为推动民族复兴巨轮的强大能量。

  2018-10-23
 • 贾跃亭被冻结乐视网股权部分开始解质押

  随着贾跃亭的乐视控股所持部分乐视产业股权被公开拍卖,贾跃亭本人所持有的上市公司乐视网的股权也部分开始解质押进行处置。对于外界猜测孙宏斌将取代贾跃亭控股上市公司乐视网的传言,乐视网也作出回应称,截至目前,天津嘉睿持有上市公司股权比例不变,为 8.56%。

  2018-10-23
 • 1.4万人次“老赖”不能参与小客车摇号

  北青报记者在采访中同时了解到,北京市在重点民生领域,政企联动,拓展社会化、市场化的守信激励措施推动信用体系建设。游客可以通过“信用旅游”官方网站、官方微信以及政务移动端等多种方式查询相关信息,了解旅游行业企业和导游员的信用状况,有效识别“黑社”“黑导”。

  2018-10-23
 • 西郊线昨起可扫码乘车

  昨天,有轨电车西郊线开通易通行二维码乘车业务,乘客可刷码乘车。至此,轨道交通路网22条线路、370座车站全部实现易通行二维码乘车功能。易通行公司相关负责人介绍,即使遇到较大的客运压力,扫码乘车在进站速度上也没有压力。

  2018-10-23
 • 中国第九次北极科考实现多个“首次”

  9月26日,雪龙号科考船顺利返回上海。历时69天,自然资源部组织开展的中国第九次北极科学考察(下称“九北”)顺利结束。“目前,担纲‘九北’航次的‘雪龙’号科考船是我国唯一一艘投入使用的极地科考船。

  2018-10-23
 • 2050年打个“飞的”上班不是梦

  想象一下,下班前在手机上预约一架飞行汽车,然后从就近的楼顶上车,冲上云霄告别脚下的拥堵,不用搜寻畅通路段也无需为停车烦恼,就能快速抵达目的地。这一幕,是不是让你很动心?

  2018-10-23
 • “中国天眼”冲击新目标 亟须技术攻关

  理论上,FAST的探测能力接近可视宇宙的边缘。调试两年来,FAST的卓越表现,引人无限遐想:未来,FAST有无可能冲出银河系寻找新星?

  2018-10-23
 • “太空电梯”或只是梦想

  中秋前夕,一则“世界首个太空电梯即将发射”的消息出现在许多媒体上,难道乘“太空电梯”登月的梦想真要实现了吗?其实,事情的由头是本月23日发射的日本宇宙航空研发机构JAXA货运飞船HTV-7,它在种子岛太空中心用H-IIB火箭发射前往国际空间站,这是现役世界第一重的货运飞船,可达16.5吨。

  2018-10-23
 • 高德上线全国智慧景区开放平台

  为帮助全国景区打破“闲时很闲,忙时很忙”及大数据管理成本高企等困境,高德地图昨日上线智慧景区开放平台,为景区提供一张地图游中国、大数据中心、地图管家、全域营销等四大能力,并向全国景区免费开放。

  2018-10-23
 • 当二十五万个充电桩“一网通行”

  开电动汽车,节能环保又省钱,可里程焦虑这件事,也让不少人犯了嘀咕。在缓解车桩比不合理的背后,如何盘活存量充电桩资源,显然更值得管理部门和行业企业思考。

  2018-10-23
 • 守好信息安全的城池

  个人信息保护方面存在的短板,影响着用户对网络世界的信任感、安全感;如何守好数据的城池,成为亟待破解的现实问题 9月17日—23日是国家网络安全宣传周,和公民个人信息有关的网络安全话题,持续引人关注。

  2018-10-23
 • 苏宁杀入智能硬件行业

  苏宁宣布杀入智能硬件行业。在BiuOS的赋能下,苏宁智能音箱、智能闹钟、智能魔镜、智能烟灶机等入口级产品,可连接操控客厅、厨房、卧室、卫生间等家庭场景下100多个品牌、5000余款智能产品,形成一整套可定制化的全屋智能解决方案。

  2018-10-23
 • 小牛电动在美提交招股书

  小牛电动准备赴美上市,招股书透露了该公司的股权结构,引人关注的是,该公司创始人兼前CEO李一男依然是第一大股东。目前,小牛电动在国内有600多个销售网点,覆盖超过150个城市;同时该公司也在加快全球拓展,已经进入海外20多个国家。

  2018-10-23
 • 新iPhone二手平台跌破发行价

  好不容易拼手速抢到的全新苹果手机,还没到货却发现第三方渠道已经开始降价。以转转二手平台为例,iPhone正式发售前,便有人发布加价200元到300元不等的新机预约名额。不只是二手交易平台,在京东、苹果天猫旗舰店等第三方渠道,新款苹果手机价格也有优惠。

  2018-10-23
 • 迪信通推出手机租赁

  昨日,迪信通与爱租机达成战略合作,双方将携手在手机租赁服务市场领域展开全方位合作。而迪信通与爱租机联手打造的信用租机服务,凭借着“信用变现”的手机租赁新玩法,抢占市场先机。

  2018-10-23

微观察

史上最贵iPhone创新乏力 黄牛犹豫

受新品发布会消息影响,苹果公司股价在9月12日盘前一度上涨0.7%,但至收盘,苹果公司下跌1.24%报221.07美元,最新总市值10678亿美元。

创业邦

张江高新区: 演绎创新聚变“海派风”

张江高新区: 演绎创新聚变“海派风”

始建于20世纪90年代的张江高新区,经过20多年的发展,经济总量以25%以上的增速不断攀升,地均、人均产出效率均位于全国高新区前列,在创新大潮中独立鳌头。[详细]

云追访

iPhone碎屏维修要花多少钱

距离正式开售不足一天的时间,已有网友曝出分别两款新iPhone的“首碎”案例。

返回顶部

定制栏目

取消完成
 • 热 点
科技频道栏目
 • 热 点
 • 电 商
 • 家 电
 • 手 机
 • 智 造
 • 互联网
 • 通 信
 • 机 械
 • 探 索
 • 公 司
特别推荐
010030090950000000000000011200000000000000
张金师圪旦 广兴洲镇 万峰林场 福建省安溪县 迎风邮局
礼辛乡 章盖营子村 廊坊中纺城 迅达电器 江苏苏州园区娄葑镇
品牌早餐店加盟 众望早餐加盟 全国招商加盟 早点加盟小吃 卖早点加盟
陕西早点加盟 早点加盟项目 美味早餐加盟 北京早点加盟 灯饰加盟
我想加盟早点 早餐面馆加盟 养生早餐加盟 早点店加盟 加盟 早点
书店加盟 早点快餐加盟店 早点加盟网 早点快餐加盟 天津早点加盟