https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

http://4sladd.thuannhien.com

http://xopqat.rqhbtx.com

http://uddk7n.qdjlgm.com

http://cleefo.fmcflagbag.com

http://7idvev.ycdsjx.com

http://uforq3.sthghrh.com

http://azpvxy.cnguangtai.com

http://wxywe2.far4cars.com

http://ktjars.louisfav.com

http://abulno.5aac.com

新华网 正文
辽宁省铁岭市市长李士伟:“新官要敢于理旧账”
2018-10-23 08:42:51 来源: 人民日报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

李士伟在施工现场检查工程质量。

 辽宁秋日,寒意已浓,一整天都在忙解决历史遗留的供地问题,直到晚上8点,李士伟才匆匆吃上晚饭……

 “铁岭市过去土地利用粗放浪费,批而未供和闲置土地面积近3万亩,土地出让收入逾期未收缴到位资金近19亿元。”李士伟说,“咱不能新官不理旧账,而是新官要敢于理旧账!”

 去年底,李士伟调到连续出现严重腐败的铁岭市任市长。让他最感棘手的是,铁岭过去一味追求大干快上,经济社会发展积累了许多问题。他一到任就马不停蹄深入基层调研,“每天时间不够用,总有事情没干完。铁岭历史欠账太多了,总有一股等不得、靠不起、坐不住的紧迫感!”

 “前怕狼后怕虎,就不是共产党人”

 “党员领导干部必须敢于直面问题,做事如果拈轻怕重,前怕狼后怕虎,就不是共产党人。”这句话已成为李士伟的口头禅。

 年初,辽宁开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动,李士伟立即组织研究具体实施意见,在省实施意见涉及铁岭121项工作事项的基础上,自加压力,又新增85项难度更大的工作,协调调度、及时督办。

 近年来,铁岭经济下行压力大,政治生态修复任务重。“发展是解决一切问题的关键,不发展一切都是空谈。”李士伟心里始终绷着这样“一根弦”。解决铁岭的问题靠发展,而项目就是铁岭发展的牛鼻子。李士伟主持制定铁岭市招商引资政策,建立重大招商引资项目协调推进制度、重点建设项目定点联系制度、招商引资季度通报制度,广泛动员各方力量,通过以商招商、飞地招商、产业链招商等方式,推动招商引资工作大突破。

 今年以来,铁岭市共开展“走出去”“请进来”招商702次,李士伟参加达70多次。目前,在谈项目679个,新签约项目78个,开复工5000万元以上项目105个。投资15亿元的调兵山30万吨燃料乙醇项目进展顺利,今年8月末已全线试生产。昌图30万吨燃料乙醇项目开工建设,铁岭保税物流中心封关运营,陆平机械与东软合作项目正式签约,铁岭雄安产业园区建设积极推进。在李士伟推动下,铁岭“一带一路”国际技术转移中心正在加快建设……

 “做事马马虎虎必将一事无成”

 “责任就是担当,落实责任必须一丝不苟,做事马马虎虎必将一事无成。”凭借多年工业管理经验,李士伟坚持把产业发展作为主攻方向,依托铁岭产业基础和资源优势,大力实施乡村振兴战略,壮大产业规模,培育新的经济增长点。

 面对“投资不过山海关”的严峻挑战,李士伟提出打造营商环境最优市目标。目前,全市有299项政务服务事项实现了“最多跑一次”,8个部门、38个事项的办理流程得到进一步优化,23个部门、142个事项累计压缩审批时限949个工作日。走进企业解决问题、走进基层解决困难的“双进双解”活动,在全市开展得如火如荼……

 辽宁兴东科技有限公司在二期建设中,遇到电力和资金问题,公司向铁岭市政府请求帮助。李士伟带领电力、金融部门的同志先后两次到公司现场办公,又4次询问进展情况。在李士伟跟踪推进下,问题得到圆满解决,二期项目如期投产。“如果没有李市长的推动,二期很难按期投产,晚一天公司就将损失100多万元!”公司董事长都兴东十分感慨。

 李士伟常常带领相关部门负责人,到银州区公共行政服务中心、市不动产登记中心办事大厅、市社保局办事大厅进行现场办公,详细了解企业注册登记、办理流程、办理时限、不动产登记收费政策等情况。每到一处都直接与窗口工作人员交流,仔细询问办理事项的具体流程,向办事群众了解对窗口人员服务态度、服务质量的评价。他还要求暗访小组对全市窗口单位和有审批权限的单位明察暗访,坚决以“零容忍”态度,查处多年存在的“不作为、慢作为、乱作为”问题。

 “为民干事要生龙活虎”

 李士伟常讲:“为民干事要生龙活虎,一身正气,不能死气沉沉,必须用改革的办法破除旧的体制机制弊端,用创新的举措激发市场主体活力,为经济社会发展增添动力。”

 “扶贫攻坚战是一项重大的政治责任和政治任务,我们须臾不得放松,必须坚决打赢打好!”这句话他逢会必说。李士伟任市长以来,先后40余次专题研究脱贫攻坚工作,全面开展脱贫质量“回头看”,组织5200余名党员干部逐村逐户逐人核查识别,确保应纳尽纳、应扶尽扶。尽管市财政十分紧张,仍下拨专项扶贫资金1150万元,用于解决贫困地区贫中之贫、困中之困、难中之难的突出问题。

 今年,李士伟研究确定了15件重点民生实事,并向全市人民作出庄严承诺。铁岭沙子沟棚改项目牵扯着2200户回迁居民的心。面对历史遗留的上访问题,李士伟没有回避,他到施工现场走访调查,查找问题症结,然后召开市长专题办公会,组建棚改工作组。今年开春以后,沉寂已久的工地重新欢腾起来,施工队伍夜以继日加快建设。目前,各项工程已经全部竣工,将在“十一”天冷前让居民回迁……

 “盼星星,盼月亮,没想到,我这70岁的老太太就要住上楼啦,马上就拿到新房的钥匙了!”在这里住了30多年的陈凤霞,几乎每天都要到回迁小区里转转,看到小区的植被绿了、路灯亮了、自来水通了,高兴得合不拢嘴……(记者 王金海摄影报道)

+1
【纠错】 责任编辑: 刘琼
相关新闻
 • 李士伟:以实干担当 向难题冲锋
  经历了几次爽约,临近中秋,记者见到了到任辽宁省铁岭市不足300天的市长李士伟。这座城市如今正处于经济发展恢复期,摆在李士伟面前的是一道道难题。在他看来,难题躲不过拖不得,领导干部必须直面问题,实干担当。
  2018-10-23 17:07:24
新闻评论
加载更多
农田里的秋虫私语
农田里的秋虫私语
明月照中秋
明月照中秋
壮阔的西江黄金水道
壮阔的西江黄金水道
北京:赏民俗 过中秋
北京:赏民俗 过中秋

?
010020020110000000000000011101171123476863
科山村 董家村委会 孙家湾 洞口 前广平胡同
颍上 金寨 香粉乡 富川 清源西里社区
移动早点加盟 上海早点加盟 流动早餐加盟 上海早点 雄州早餐加盟
豆浆早餐加盟 油条早餐加盟 小投资加盟店 早点加盟排行榜 早点加盟哪家好
正宗早点加盟 山东早点加盟 全国连锁加盟 春光早餐加盟 早餐店加盟哪家好
包子早点加盟 早点小吃加盟排行榜 烤肉加盟 早餐馅饼加盟 北京早餐车加盟