https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

http://znzspx.fsl-wa.com

http://55jngi.jisusj.com

http://zsvpha.nikandgo.com

http://qz0jbz.zghaibin.com

http://z5mdad.gasmholic.com

http://nbye65.ganghuagas.com

http://x6aczn.uyjyfu.com

http://xqsvoh.91qiumoji.cn

http://rjruif.blvdsa.com

http://h10geg.gdhuaxi.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 时政 >>  正文

浙江反腐干部去世 病重时身挂胆道引流袋去巡视

发稿时间:2018-10-23 13:29:00 来源:浙江新闻客户端 中国青年网
奇迹私服 值得注意的是,51信用卡于2016年开始拓展无卡人群后,其服务的非信用卡人群的贷款促成金额从当年的亿元增至2017年的亿元。

 在纪检监察战线奋战了29年,他没有想过要停下来。

 今年6月25日,生命最后一周,已经要靠大剂量止痛药坚持的他,仍吃力地在一份留置工作总结汇报材料上逐句修改——这是他生前批改的最后一份文件。

陈刚生前照片

 6月28日,去世前3天,已陷入半昏迷状态的他,在醒来的短暂时间里,仍用含糊不清的话语反复念叨“留置”两字——这是他始终牵挂的一项工作。

 7月1日,因患腹腔转移性癌医治无效,时任嘉兴市委常委、市纪委书记、市监委主任的陈刚走完了他55岁的人生。

 与病魔抗争近4年,陈刚这一次没有挺过来。这个曾笑说想在反腐战线上干一辈子的人,带着无限遗憾永远离开了他挚爱的事业。

 “打铁还需自身硬。作为纪检监察干部,要比别人有更高的标准、更严的要求。”他用生命履行了自己的诺言。

陈刚生前照片

 在岗一天就要尽责一天

 时至今日,嘉兴市纪委副书记、市监委副主任徐春华仍记得,陈刚批改最后一份文件时的样子。

 “他已经非常虚弱,有时我要把头靠近他,才听得清他说话。他手也没什么力气了,字写得歪歪扭扭,还轻轻说了句看不清了,颤颤巍巍地戴上了眼镜。”徐春华回忆,“我跟他说不用写了,我都记住了,他还执意要写,说这是分内工作,必须做好。”

 这份6页纸的文稿,陈刚共改了12处,总计150余字。

 写完这150余字有多不容易,嘉兴市第一医院肿瘤内科医生宋斌斌知道。他告诉记者,陈刚最后3个月饱受癌痛煎熬,而他一直扛着。

 “特别是最后一个月,他全身插了3处引流管,已不能下床,髋关节痛到需要有人帮他抓紧大腿才行。”宋斌斌说。

 就是在这样的情况下,陈刚仍坚持每天处理公务。“有时候我实在不忍心拿材料出来。”嘉兴市纪委办公室主任崔加晶说,但陈刚经常主动来问:“小崔,今天有什么工作是需要我看的。”

 他停不下来,也不想停下来。

 2014年10月,陈刚被确诊为腹腔转移性癌,此时距离他到任嘉兴市纪委书记仅1年多,许多工作刚刚开展,没法放手不管。在经过近一年边化疗放疗边工作的状态后,2016年初,病情稍微得到控制的陈刚,又全身心投入工作。

 让嘉兴市纪委驾驶员陈滨印象深刻的是,那年夏天,陈刚主动提议要跑完之前因病没跑的乡镇,而当时他身体还很虚弱,在大家的坚持下他才同意从一周跑3个乡镇改为两个。

 随着全国监察体制改革试点工作在浙江全面铺开,陈刚更加忙碌。医院经常提前一个星期联系让他去做检查,但他每次都要晚去三四天。

 去年6月的一次检查,显示陈刚的癌症标志物数值又上升了,刚刚兼任市监委主任的他,再次把去医院做全面检查的时间往后推,一直拖到10月去时,情况已经不妙。当年底,陈刚接受了全胃切除手术。

 即便如此,他依然没有放下工作。

 崔加晶的工作日志清楚记录了陈刚最后这半年的步履匆匆:2月5日、3月9日和22日,多次召集市纪委班子开会;

 4月8日,作为省委巡视工作嘉兴联络组组长,出席省委巡视组巡视嘉兴市工作动员会,第二天住院;

 半个月后,因巡视工作需要,身上挂着胆道引流袋,前往巡视组驻地接收前期发现的部分线索……

 很多人都劝过他先把工作放一放,好好养病,但每次陈刚都说自己坚持得了。

 他曾多次与同事讲起,纪检工作责任重大,只要还在这个位置上,就一定会履行好自己的职责。

陈刚生前照片

 有什么情况我来协调

 陈刚放不下奋斗了半生的纪检监察事业,更牵挂正在不断探索深化的改革。

 在他病逝前的一个清晨,此前一直负责留置场所建设的嘉兴市纪委原副书记姜锁楼接到一个电话,陈刚焦急又嘶哑的声音从那头传来:“这个留置点还没改造好,你要帮我管下去啊!”

 2013年初,为满足办案需求,嘉兴市纪委计划重新设计建造办案点,并于2014年1月正式立项,姜锁楼一直是主要参与者。

 然而,随着监察体制改革试点工作的推开,当时有一种意见是放弃纪委原来的办案点,在看守所建立留置点,让这个项目遇到了难题。

 陈刚急了:“投资了7000多万元,眼看就要建成了,难道就这么不用了?”

 病情稍微得到控制的他,立即准备材料,积极寻求办法。在全省各市纪委书记座谈会上,他专门就改造方案进行汇报;在上级领导来嘉兴调研时,他又再次力争。

 有人劝他,这事重大,你干嘛去出头?

 陈刚脸一沉:“做工作肯定要实事求是,这些事情我作为纪委书记不提出来,不担责任,谁来?”

 最终,经多次汇报、协调,省纪委省监委同意嘉兴在全省率先试点探索“把纪检监察机关原办案点作为留置场所,并由公安机关负责日常管理”的工作模式。

 如今,留置场所运行一年有余,嘉兴市县两级已对65人采取留置措施,没有出现一起安全问题。

 “事实上,无论是查案子,还是其他工作,他都会给我们‘兜底’。”徐春华告诉记者。

 今年3月底,全胃切除后再次复发的陈刚,最后一次来到留置点,了解嘉兴市城乡规划建设管理委员会党委原书记陶金根一案的办理情况。在审查调查组指挥室里,身形消瘦的他勉励全体办案人员:“大胆去查,有什么情况我来协调!”

 这也是海宁市纪委书记王险峰的亲身经历。今年4月9日,海宁市纪委监委对海宁市交通投资集团有限公司党委原副书记杨水康采取留置措施。由于杨水康是第一例被留置的嘉兴市人大代表,王险峰感觉把握不好,就向嘉兴市纪委监委进行了汇报。

 “我知道陈书记身体不好,就没直接汇报,谁知道当晚9时多,我竟接到他的电话,详细询问了案件情况和采取措施的流程,声音虚弱,但语气坚定,说改革中很多事情没有参照,一定要勇于探索,如果需要跟人大协调,他出面去沟通。”王险峰说,这个电话打了半个多小时。

 然而,他不知道的是,陈刚当天刚刚住进医院。

陈刚(左三)生前照片

 纪检干部要有更严要求

 陈刚最后一次住院,很多人都不太知情。

 “一直以为他在养病。”共事多年的嘉兴市纪委常委张黎群直到陈刚病逝前两天才得知消息,赶去医院见其最后一面。在陈刚的病房门上,贴着一张红纸,写着“谢绝探望”。

 “他说,谈工作欢迎,如果探病就不要麻烦了。”崔加晶说。

 事实上,“不近人情”是陈刚的一贯作风。

 到嘉兴工作前,陈刚曾先后在省纪委纪检监察三室、申诉复查室工作,还担任过省质量技术监督局派驻纪检组组长。早在省纪委工作时,他就把规矩做得很严。那时办案到很晚,可以有一笔费用购买夜宵。一次一名办案人员拿这笔钱买了面包和一包烟,陈刚当即就批评:“既然这笔钱规定了是夜宵费用,就不能拿去买烟。”

 到嘉兴任职后,曾有基层干部买了当地的时令水果前来拜访,都被他毫不留情地拒绝了:“以后不要再拿来!”

 2015年9月,陈刚第一次去北京治病。当时有同事“未经允许”跑去探望,并把慰问金偷偷塞在其枕头下。结果被陈刚发现后,第二天就让有事回嘉兴的崔加晶带回退还。

 “打铁还需自身硬。作为纪检监察干部,要比别人有更高的标准,更严的要求。”这句话,陈刚刚到嘉兴时对全市纪检干部说过,到乡镇调研时对基层干部说过。这不仅是所有单位同事对他的印象,也是家人对他的印象。

 为了不让别人来探望,陈刚最后一次住院,甚至连不少亲戚也直到他病逝前两天才闻讯赶来。

 在这场不期然的会面中,很多人才知道,当年陈刚的亲外甥大学毕业,想拜托舅舅找份工作,陈刚没有动用职务关系,而是告诉他:“自己的路要靠自己走。”而陈刚唯一的女儿去年底结婚,嘉兴市纪委其他人都不知此事。

 陈刚离世后,有人在告别仪式上送上“白包”,但很快发现这些“白包”被装在一个更大的信封里退还,里面还放了一张以陈刚女儿和女婿名义所写的谢词:您们的心意我们已领,请予理解并接纳。对这件事,陈刚的家人态度坚定:陈刚的为人大家知道,我们不能破这个规矩。

 (记者 吕玥 朱诗意 通讯员 颜新文)

 原标题:痛惜!浙江反腐干部去世,病重时身上挂着胆道引流袋去巡视……

责任编辑:海竹
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
沿庄镇 西红门西站 黑山 五道堰 高升门
四美里 朵美乡 顺义李各庄 东一条路 上固乡
早点加盟店有哪些l 早餐工程加盟 早点包子加盟 特色早点小吃加盟店 豆浆早餐加盟
早点店加盟 早点快餐加盟 北京早餐车加盟 早餐 加盟 黑龙江早餐加盟
上海早点加盟 大华早点怎么加盟 流动早餐加盟 早点来加盟 早点包子加盟
早餐肠粉加盟 早餐工程加盟 江西早点加盟 传统早餐店加盟 健康早餐店加盟